Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Opiekun Medyczny - symbol cyfrowy zawodu 532102

Czas trwania nauki: 1 rok

Uzyskany tytuł: Opiekun medyczny


Informacje o zawodzie

Zawód Opiekun Medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu Opiekun Medyczny związane jest z działaniami Ministra Zdrowia dotyczącymi wprowadzania w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych.

Cechy wymagane od kandydata

Jeśli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi, chorymi i niezamodzielnymi to ten zawód jest dla Ciebie. Cechy psychofizyczne wymagane od kandydata: empatia; akceptacja; samoakceptacja; otwartość i autentyczność; gotowość niesienia pomocy; odpowiedzialność; cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktu; obowiązkowość; życzliwość; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; opiekuńczość; samodzielność; dobry stan zdrowia.

Nauka

Nauka w Policealnym Studium Opieki Medycznej trwa 2 semestry (1 rok). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele (zjazdy co dwa tygodnie) lub jeden raz w tygodniu (np. w czwartki lub inny - ustalony wspólnie dzień), wówczas zajęcia odbywają się co tydzień. Przez 2 semestry nauki słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu opiekuna medycznego. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Na II semestrze każdy słuchacz odbywa praktykę zawodową.
Słuchacze podczas rocznej nauki zdobywają widzę i umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi. Doświadczona kadra nauczycielska zapewnia kształcenie na wysokim poziomie.

Realizowane przedmioty

Nazwa Przedmiotu Liczba godzin w semestrze Łącznie w okresie nauczania
I II
Organizacja ochrony zdrowia 16 16
Prawo i ekonomika 12 12
Propedeutyka zawodu 8 8
Psychologia społeczna 10 10
Język niemiecki zawodowy 14 14
Język migowy 21 21
Anatomia i fizjologia 25 25
Patofizjologia 15 15
Pierwsza pomoc 10 10
Opieka nad osobą niepełnosprawną 24 24 48
Pracownia opieki 48 48 96
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 30 49 79
Praktyki zawodowe 80h 80h 160h
Podstawy przedsiębiorczości * 10 10 20
Razem 186 168 354

Plany nauczania pozostałych naszych szkół znajdziesz w zakładce plany nauczania.

Rekrutacja

O terminy rekrutacji pytaj w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 00 08. Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 fotografie (podpisane na odwrocie), ksero dowodu osobistego, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki zawodu.
Więcej informacji o rekrutacji do naszej szkoły, oraz druki do pobrania w formie elektronicznej znajdziesz w zakładce rekrutacja.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dyplom Opiekuna Medycznego. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.
Słuchacz po ukończeniu szkoły, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie potrafił m.in:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych
 • aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych
 • wspierać personel medyczny w opiece nad pacientem
 • udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzonom
 • popularyzować zachowania prozdrowotne
 • Perspektywy zawodowe

  W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa, zawód opiekuna medycznego będzie poszukiwanym zawodem. Absolwent Policealnego Studium Opieki Medycznej w Łodzi ma możliwość znalezienia pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach, oddziałach szpitalnych
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • środowiskowych domach pomocy
 • hospicjach
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wędrówek także po innych naszych szkołach

  Niedawno powstała wirtualna wędrówka po naszym Zespole Szkół. Zapraszamy do zwiedzenia także technikum farmacji, technikum masażu

  Lądek-Zdrój - Willa Natura - nasza górska baza edukacyjna

  Willa Natura to pensjonat położony na uboczu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, blisko lasu, wyciągu narciarskiego, niedaleko do centrum zabiegowego Uzdrowiska. Posiadamy tam bazę szkoleniową, gdzie organizujemy warsztaty edukacyjne, sportowe i turnusy zdrowotne. Zapraszamy na stronę www.willanatura.pl i do zapoznania się z ofertą turnusów dla diabetyków oraz innych turnusów tematycznych.

  Bezpłatne kursy dla słuchaczy naszej szkoły

  Podejmując naukę w naszej Szkole oferujemy bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, językowych i zdrowotnych oraz w Szkole Języka Migowego.

  Perspektywy zawodowe Opiekuna Medycznego:

  • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • szpitale, oddziały szpitalne
  • ośrodki, domy pomocy społecznej
  • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
  • środowiskowe domy pomocy
  • hospicja
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych